ศึกษาเปรียบเทียบวิธีการสอนพุทธบริษัทของพระเทพวิสุทธิมงคล (ศรี มหาวีโร) ในช่วง พ.ศ. 2520-2530 กับช่วง พ.ศ. 2535-2545 = A Comparative Study of Preaching Methods of Phrathepvisutthimongkon (Sri Mahaviro) during the year 1977-1987 and 1992-2002 /

ผู้แต่ง
พระมหาสุนทร วชิรวํโส (ปริตวา)
ภาษา
Thai
เลขเรียก
อ 294.317 ส788ศ 2550
พิมพ์ลักษณ์
นครปฐม : มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย, 2550
ครั้งที่พิมพ์
พิมพ์ครั้งที่ 1
Physical description
(ก-ฌ), 105 หน้า : ตารางประกอบ ; 30 ซม.