ศึกษาเปรียบเทียบวิธีการสอนพุทธบริษัทของพระเทพวิสุทธิมงคล (ศรี มหาวีโร) ในช่วง พ.ศ. 2520-2530 กับช่วง พ.ศ. 2535-2545 = A Comparative Study of Preaching Methods of Phrathepvisutthimongkon (Sri Mahaviro) during the year 1977-1987 and 1992-2002 /

ผู้แต่ง
พระมหาสุนทร วชิรวํโส (ปริตวา)
ภาษา
Thai
พิมพ์ลักษณ์
นครปฐม : มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย, 2550
ครั้งที่พิมพ์
พิมพ์ครั้งที่ 1