การศึกษาเชิงวิเคราะห์เรื่องกรุณาในพุทธปรัชญาเถรวาท = An Analytical Study of the Compassion in Theravada Buddhist Philosophy /

ผู้แต่ง
พระมหาสำรวย จิตฺตวํวโร (บุญทัน)
ภาษา
Thai
พิมพ์ลักษณ์
นครปฐม : มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย, 2550
ครั้งที่พิมพ์
พิมพ์ครั้งที่ 1