ปัจจัยที่มีผลต่อการบริหารงานของกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง : ศึกษาเฉพาะกรณีตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดยโสธร = Factors Affecting Administration of Village and Urban Community Funds : A Case Study of Tambon Nai Muang, Muang District, Yasothon Province /

ผู้แต่ง
ทัศนัย บุญมั่น
ภาษา
Thai
เลขเรียก
อ 307.12 ท362ป 2549
พิมพ์ลักษณ์
นครปฐม : มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย, 2549
ครั้งที่พิมพ์
พิมพ์ครั้งที่ 1
Physical description
(ก-ญ), 140 หน้า ; 30 ซม.