การศึกษาเชิงวิเคราะห์แนวความคิดเรื่องกามาวจรภูมิในพุทธศาสนาเถรวาท : ศึกษาเฉพาะกรณีมนุษย์ = An Analytical Study of Kamavacarabhumi in Theravada Buddhism : A Case Study of Manussa (Human Realm) /

ผู้แต่ง
พระมหาชรัช อุชุจาโร (เอี่ยมวิวัฒน์กิจ)
ภาษา
Thai
พิมพ์ลักษณ์
นครปฐม : มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย, 2549
ครั้งที่พิมพ์
พิมพ์ครั้งที่ 1