ทฤษฎีสังคมวิทยา : เนื้อหาและแนวการใช้ประโยชน์เบื้องต้น /

ผู้แต่ง
สัญญา สัญญาวิวัฒน์
ภาษา
Thai
พิมพ์ลักษณ์
กรุงเทพมหานคร : สำนักพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2550
ครั้งที่พิมพ์
พิมพ์ครั้งที่ 12