ปรัชญาประวัติศาสตร์ /

ผู้แต่ง
ชาญวิทย์ เกษตรศิริ
Corporate Author
สุชาติ สวัสดิ์ศรี
ภาษา
Thai
พิมพ์ลักษณ์
กรุงเทพมหานคร : ไทยวัฒนาพานิช, 2527
ครั้งที่พิมพ์
พิมพ์ครั้งที่ 3