ภาษาในสังคมไทย : ความหลากหลาย การเปลี่ยนแปลง และการพัฒนา /

ผู้แต่ง
อมรา ประสิทธิ์รัฐสินธุ์
ภาษา
Thai
เลขเรียก
495.9111 อ293ภ 2548
พิมพ์ลักษณ์
กรุงเทพมหานคร : สำนักพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2548
ครั้งที่พิมพ์
พิมพ์ครั้งที่ 4
Physical description
220 หน้า