พลวัตของภาษาไทยปัจจุบัน /

ผู้แต่ง
กฤษดาวรรณ หงศ์ลดารมภ์
ภาษา
Thai
เลขเรียก
495.91014 ก284พ 2549
พิมพ์ลักษณ์
กรุงเทพมหานคร : สำนักพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2549
ครั้งที่พิมพ์
พิมพ์ครั้งที่ 1
Physical description
292 หน้า