การใช้คอมพิวเตอร์ทางกฎหมายและกฎหมายที่เกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ /

ผู้แต่ง
ไพจิตร สวัสดิสาร
ภาษา
Thai
พิมพ์ลักษณ์
กรุงเทพฯ : ชวนพิมพ์ 50, 2550
ครั้งที่พิมพ์
พิมพ์ครั้งที่ 4