การประเมินการบริการสารสนเทศในห้องสมุดมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย /

ผู้แต่ง
พระมหาถาวร ขนฺติธมฺโม (ทับทิม)
ภาษา
Thai
พิมพ์ลักษณ์
กรุงเทพฯ : มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา, 2548
ครั้งที่พิมพ์
พิมพ์ครั้งที่ 1