การศึกษาความมีวินัยของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ของโรงเรียนวินิตศึกษาในพระราชูปถัมภ์ฯ จากกระบวนการฝึกอบรมตามแนวคิดของพระพุทธวรญาน(กิตติทินนมหาเถระ) /

ผู้แต่ง
พระวิสุทธิ์พุทธิศาสตร์
ภาษา
Thai
เลขเรียก
อ 371.59 พ392ก 2549
พิมพ์ลักษณ์
กรุงเทพมหานคร : มหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเอเชีย, 2549
ครั้งที่พิมพ์
พิมพ์ครั้งที่ 1
Physical description
(ก-ฌ) 134 หน้า ; 30 ซม.