การศึกษาความมีวินัยของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ของโรงเรียนวินิตศึกษาในพระราชูปถัมภ์ฯ จากกระบวนการฝึกอบรมตามแนวคิดของพระพุทธวรญาน (กิตติทินนมหาเถระ) = A Study of the Effect of Pra Bhudhavorayan's Training Methods on the Discipline of Mathayomsuksa I Students at Winisuksa School, Lopburi /

ผู้แต่ง
พระวิสุทธิ์พุทธิศาสตร์
ภาษา
Thai
พิมพ์ลักษณ์
กรุงเทพมหานคร : มหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเอเชีย, 2549
ครั้งที่พิมพ์
พิมพ์ครั้งที่ 1