การบริหารงานบุคคลของผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลในอำเภอลานกระบือ จังหวัดกำแพงเพชร = Personnel Administration Performed by Administrators of Tambon Administrative Organization in Lankrabue District,Kamphaeng Phet Province /

ผู้แต่ง
คมสัน เลื่อยกระโทก
ภาษา
Thai
พิมพ์ลักษณ์
นครปฐม : มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย, 2550
ครั้งที่พิมพ์
พิมพ์ครั้งที่ 1