การบริหารงานบุคคลของผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลในอำเภอลานกระบือ จังหวัดกำแพงเพชร = Personnel Administration Performed by Administrators of Tambon Administrative Organization in Lankrabue District,Kamphaeng Phet Province /

ผู้แต่ง
คมสัน เลื่อยกระโทก
ภาษา
Thai
เลขเรียก
อ 320.84 ค152ก 2550
พิมพ์ลักษณ์
นครปฐม : มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย, 2550
ครั้งที่พิมพ์
พิมพ์ครั้งที่ 1
Physical description
(ก-ฌ) 165 หน้า : ตารางประกอบ ; 30 ซม.