การพัฒนาการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ กลุ่มสาระการเรียนรู้วิชาภาษาไทยช่วยชั้นที่ 1 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 โดยการสอนแบบบูรณาการ : ศึกษาเฉพาะกรณี โรงเรียนอนุบาลป่าติ้ว(โพธาภินันท์นุกูล)อำเภอป่าติ้ว จังหวัดยโสธร = The Development of Integrated Teaching and Learning Activities the Thai Language Group of Phase1, Prathom 3 : A Case Study of Patiew Kindergaten School Patiew District, Yasothon Province /

ผู้แต่ง
ภาวนา บริบูรณ์
ภาษา
Thai
พิมพ์ลักษณ์
นครปฐม : มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย, 2550
ครั้งที่พิมพ์
พิมพ์ครั้งที่ 1