การพัฒนาการมีส่วนร่วมของชุมชนในการจัดการเรียนรู้ : ศึกษาเฉพาะกรณีโรงเรียชุมชนบ้านโพธิ์สองห้องวิทยา อำเภอวาปีปทุม จังหวัดมหาสารคาม = Development of community Participation in Providing Learning Activities : A Case Study of Ban Pho Song Hong Wittaya community school, Wapipathum District, Mahasarakham Province /

ผู้แต่ง
กัมปนาท ศรีสุนทร
ภาษา
Thai
เลขเรียก
อ 307.14 ก393ก 2550
พิมพ์ลักษณ์
นครปฐม : มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย, 2550
ครั้งที่พิมพ์
พิมพ์ครั้งที่ 1
Physical description
(ก-ญ), 128 หน้า : ภาพประกอบ ; 30 ซม.