การศึกษาเชิงวิเคราะห์ความโลภในพุทธปรัชญาเถรวาท = An Analytical Study of the Greed (Lobha) in Theravada Buddhist Philosophy /

ผู้แต่ง
พระมหาสุระ กิตฺติโสภโณ (กลิ่นสันเทียะ)
ภาษา
Thai
เลขเรียก
อ 294.301 ส856ก 2550
พิมพ์ลักษณ์
นครปฐม : มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย, 2550
ครั้งที่พิมพ์
พิมพ์ครั้งที่ 1
Physical description
(ก-ญ) 170 หน้า : ตารางประกอบ ; 30 ซม.