การศึกษาเชิงวิเคราะห์การใช้สื่อการสอนในพุทธปรัชญาเถรวาท = An Analytical Study of the use of Instructional Media in Theravada Buddhist Philosophy /

ผู้แต่ง
พระอธิการวิชัย ธมฺมทีโป (จันทรลักษณ์)
ภาษา
Thai
เลขเรียก
อ 294.307 ว539ก 2551
พิมพ์ลักษณ์
นครปฐม : มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย, 2551
ครั้งที่พิมพ์
พิมพ์ครั้งที่ 1
Physical description
(ก-ซ) 153 หน้า : ตารางประกอบ ; 30 ซม.