ศึกษาเชิงวิเคราะห์ความเชื่อเรื่องเปรตตามหลักพุทธปรัชญาเถรวาทในวรรณกรรมไทย = An Analytical Study of Buddhist Hungry Ghosts in Thai Literary Work /

ผู้แต่ง
พระอธิการสำอางค์ สุภาจาโร (พันดา)
ภาษา
Thai
เลขเรียก
อ 294.301 ส714ศ 2550
พิมพ์ลักษณ์
นครปฐม : มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย, 2550
ครั้งที่พิมพ์
พิมพ์ครั้งที่ 1
Physical description
(ก-ญ) 149 หน้า : ตาราง ; 30 ซม.