ไทยแพ้คดีเสียดินแดนให้เขมรคดีเขาพระวิหาร /

ผู้แต่ง
บุญร่วม เทียมจันทร์
Corporate Author
ศรัญญา วิชชาธรรม, ประภาส เฉลยมรรค
ภาษา
Thai
พิมพ์ลักษณ์
กรุงเทพมหานคร : อนิเมทกรุ๊ป, 2550
ครั้งที่พิมพ์
พิมพ์ครั้งที่ 1