ย่าขวัญข้าว : วรรณกรรมเพื่อการสืบสานประเพณีพื้นถิ่น /

ผู้แต่ง
ประคอง นิมมานเหมินท์
ภาษา
Thai
พิมพ์ลักษณ์
กรุงเทพมหานคร : สำนักพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2549
ครั้งที่พิมพ์
พิมพ์ครั้งที่ 1