ความคิดเห็นที่มีต่อสิทธิเสรีภาพตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2540 ของนักศึกษาปริญญาโท มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน = The Opinion of the Graduate Students of Mahamakut Buddhist University Isan Campus Towards the Rights and Freedom According to the Constitution of Thai Kingdom B.E.2540 /

ผู้แต่ง
พฤหัส คำเรือน
ภาษา
Thai
พิมพ์ลักษณ์
นครปฐม : มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย, 2550
ครั้งที่พิมพ์
พิมพ์ครั้งที่ 1