ความพึงพอใจของลูกค้าที่มีต่อการให้บริการของธนาคารกรุงเทพ จำกัด(มหาชน) สาขาสันป่าข่อย จังหวัดเชียงใหม่ = The Client Satisfaction toward the Service of Bangkok Bank,San Pa Khoi Branch,Chiang Mai Province /

ผู้แต่ง
สุรวุฒิ สุวรรณวงศ์
ภาษา
Thai
เลขเรียก
อ 332.175 ว853ค 2550
พิมพ์ลักษณ์
นครปฐม : มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย, 2550
ครั้งที่พิมพ์
พิมพ์ครั้งที่ 1
Physical description
(ก-ซ) 90 หน้า ; 30 ซม.