ความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อการปฏิบัติงานปลัดอำเภอ : ศึกษาเฉพาะกรณีอำเภอพระพรหม จังหวัดนครศรีธรรมราช = The Satisfaction of People in the service of District Deputy Chief:A Case Study of Praprom District Nakhonsithammarat Province /

ผู้แต่ง
กนกอร จงไกรจักร
ภาษา
Thai
เลขเรียก
อ 320.83 ก126ค 2550
พิมพ์ลักษณ์
นครปฐม : มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย, 2550
ครั้งที่พิมพ์
พิมพ์ครั้งที่ 1
Physical description
(ก-ฎ) 137 หน้า : ตาราง ; 30 ซม.