การมีส่วนร่วมทางการเมืองระดับท้องถิ่นของประชาชนในเขตพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลพระลับ อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น = Local Political Participation area of Pralab Subdistritct Administrative Organization Muang District,Khon Kaen province /

ผู้แต่ง
พระมหาธนทรัพย์ ธนาภิสิฎฺโญ (หลอดโค)
ภาษา
Thai
พิมพ์ลักษณ์
นครปฐม : มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย, 2550
ครั้งที่พิมพ์
พิมพ์ครั้งที่ 1