การบริหารงานครอบครัวตามแนวพุทธศาสน์ = Family Administration in Buddhism /

ผู้แต่ง
พระมหาสุวรรณ นาคสุวณฺโณ (สำราญ)
ภาษา
Thai
พิมพ์ลักษณ์
นครปฐม : มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย, 2551
ครั้งที่พิมพ์
พิมพ์ครั้งที่ 1