ศึกษาวิเคราะห์ความเชื่อในพรหมนิมันตนิกสูตร = An Analytical Study of the Faith in Brahmanimantanika sutta /

ผู้แต่ง
พระมหาชาญณรงค์ ญาณสุทฺธิ (ปักสังขาเนย์)
ภาษา
Thai
เลขเรียก
อ 294.3135 ช489ศ 2550
พิมพ์ลักษณ์
นครปฐม : มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย, 2550
ครั้งที่พิมพ์
พิมพ์ครั้งที่ 1
Physical description
(ก-ซ), 63 หน้า ; 30 ซม.