ปัจจัยที่ส่งผลต่อการประนีประนอมข้อพิพาท : ศึกษาเฉพาะกรณีศาลจังหวัดพัทยา = Factors Affecting the Reconciliation : A Case Study of Pattaya Provincial Court /

ผู้แต่ง
ธนาชัย ชัยเจริญกุล
ภาษา
Thai
พิมพ์ลักษณ์
นครปฐม : มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย, 2551
ครั้งที่พิมพ์
พิมพ์ครั้งที่ 1