การใช้หลักอิทธิบาท 4 ในการปฏิบัติหน้าที่ของพยาบาล : ศึกษาเฉพาะกรณีโรงพยาบาลมหาชัย 2 อำเภอกระทุ่มแบน จังหวัดสมุทรสาคร = An Application of Iddhipada 4 to Nurses' Duty Performance : A Case Study of Mahachai Hospital 2 Krathumban District,Samutsakorn Province /

ผู้แต่ง
ณัฐนี เลิศเรืองเจริญ
ภาษา
Thai
พิมพ์ลักษณ์
นครปฐม : มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย, 2551
ครั้งที่พิมพ์
พิมพ์ครั้งที่ 1