แรงจูงใจในการเข้าศึกษาต่อของนักศึกษามหาบัณฑิตมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตร้อยเอ็ด = Graduate Students' Motivation on their Futher Study at Mahamakut Buddhist University,Roi-Et Campus /

ผู้แต่ง
รัชณีย์ เจริญนนท์
ภาษา
Thai
พิมพ์ลักษณ์
นครปฐม : มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย, 2550
ครั้งที่พิมพ์
พิมพ์ครั้งที่ 1