พระไตรปิฎก : สิ่งที่ชาวพุทธต้องรู้ = The Pali Canon What a Buddhist Must Know /

ผู้แต่ง
พระพรหมคุณาภรณ์ (ป.อ.ปยุตฺโต)
ภาษา
Thai
เลขเรียก
294.31802 พ349พ 2551
พิมพ์ลักษณ์
กรุงเทพมหานคร : สหธรรมิก, 2551
ครั้งที่พิมพ์
พิมพ์ครั้งที่ 5
Physical description
70 หน้า