การศึกษาเปรียบเทียบจริยศาสตร์สิ่งแวดล้อมในพระพุทธศาสนาเถรวาทกับศาสนาฮินดู = A Comparative Study of Environmental Ethics in Theravada Buddhism and Hinduism /

ผู้แต่ง
พีรพัฒน์ รัตนเศรณี
ภาษา
Thai
พิมพ์ลักษณ์
นครปฐม : มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย, 2550
ครั้งที่พิมพ์
พิมพ์ครั้งที่ 1