การดำเนินงานการประกันคุณภาพการศึกษา ตามความคิดเห็นของบุคลากรมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย /

ผู้แต่ง
ไพสันติ์ ศรีแปง
ภาษา
Thai
พิมพ์ลักษณ์
นนทบุรี : มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ, 2550
ครั้งที่พิมพ์
พิมพ์ครั้งที่ 1