ศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการสอนวิชาจริยธรรมแก่ศูนย์พัฒนาเด็กก่อนเกณฑ์ : ศึกษาเฉพาะกรณีศูนย์พัฒนาเด็กก่อนเกณฑ์ จังหวัดจันทบุรี = A Study of Achievement of the Ethical Teaching to Pre-School:A Case Study of Pre-School Center in Chantaburi Province /

ผู้แต่ง
แม่ชีวรรณา รุ่งเรืองศรี
ภาษา
Thai
เลขเรียก
อ 294.307 ว267ศ 2551
พิมพ์ลักษณ์
กรุงเทพมหานคร มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย, 2551
ครั้งที่พิมพ์
พิมพ์ครั้งที่ 1
Physical description
(ก-ฌ) 284 หน้า : ภาพประกอบ ; 30 ซม.