การศึกษาเชิงวิเคราะห์คติความเชื่อทางพระพุทธศาสนาของชาวญ้อในจังหวัดกาฬสินธุ์ = An Analytical Study of Yaws' way of Beliefs In Buddhism in Kalasin Province /

ผู้แต่ง
พระสุเทพ ยโสธโร (พนัส)
ภาษา
Thai
พิมพ์ลักษณ์
นครปฐม : มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย, 2550
ครั้งที่พิมพ์
พิมพ์ครั้งที่ 1