ประวัติศาสตร์ไทย : สมัยโบราณ-กรุงรัตนโกสินทร์ตอนต้น /

ผู้แต่ง
มาตยา อิงคนารถ
ภาษา
Thai
พิมพ์ลักษณ์
กรุงเทพมหานคร : โอเดียนสโตร์, 2546
ครั้งที่พิมพ์
พิมพ์ครั้งที่ 2