Search results

23 results in 0.08s

หนังสือ

หนังสือ

  สิ่งพิมพ์ สกศ. อันดับที่ ๕๓/๒๕๔๙
สิ่งพิมพ์ สกศ. อันดับที่ ๕๓/๒๕๔๙
หนังสือ

  สิ่งพิมพ์ สกศ. อันดับที่ ๕๔/๒๕๔๙
สิ่งพิมพ์ สกศ. อันดับที่ ๕๔/๒๕๔๙
หนังสือ

  สิ่งพิมพ์ สกศ. อันดับที่ ๕๔/๒๕๔๙
สิ่งพิมพ์ สกศ. อันดับที่ ๕๔/๒๕๔๙
หนังสือ

หนังสือ

หนังสือ

หนังสือ

หนังสือ

หนังสือ

หนังสือ

  View TOC
TOC:
 • กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา
 • สาระสำคัญของพระราชบัญญัติสภาครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2546
 • ข้อควรระวังในการพัฒนาครู
 • เป้าหมายการพัฒนาครู
 • บทบาทขององค์กรบริหารงานบุคคล
 • ปัญหาการบริหารงานของเขตพื้นที่การศึกษา
หนังสือ

  View TOC
TOC:
 • สรุปพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 และที่แก้ไขเพิ่มเติม แนวข้อสอบ เฉลย
 • สรุปพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. 2546 และที่แก้ไขเพิ่มเติม แนวข้อสอบ เฉลย
 • สรุปพระราชบัญญัติสภาครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2546 และที่แก้ไขเพิ่มเติม แนวข้อสอบ เฉลย
 • สรุปพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2547 และที่แก้ไขเพิ่มเติม แนวข้อสอบ เฉลย
 • สรุปพระราชบัญญัติคุ้มครองเด็ก พ.ศ. 2546 แนวข้อสอบ เฉลย
 • สรุปพระราชบัญญัติการจัดการศึกษาสำหรับคนพิการ พ.ศ. 2551 แนวข้อสอบ เฉลย