Search results

16 results in 0.06s

หนังสือ

  ฉบับอัตสำเนา, สารนิพนธ์ (ศน.ม) รัฐศาสตร์การปกครอง--มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย, 2551
ฉบับอัตสำเนา, สารนิพนธ์ (ศน.ม) รัฐศาสตร์การปกครอง--มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย, 2551
หนังสือ

  ฉบับอัดสำเนา, วิทยานิพนธ์ (ศษ.ม) การบริหารการศึกษา--มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย, 2558
Note: ฉบับอัดสำเนา, วิทยานิพนธ์ (ศษ.ม) การบริหารการศึกษา--มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย, 2558
หนังสือ

หนังสือ

  ฉบับอัดสำเนา, สารนิพนธ์(ศน.ม)การบริหารการศึกษา--มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย, 2555
ฉบับอัดสำเนา, สารนิพนธ์(ศน.ม)การบริหารการศึกษา--มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย, 2555
หนังสือ

  วิทยานิพนธ์นี้มีวัตถุประสงค์ 1) เพื่อศึกษาวัฒนธรรมองค์กรในสถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขต พื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 2 2) เพื่อศึกษาการจัดการความรู้ของสถานศึกษา สังกัดสํานักงาน เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 2 3) เพื่อศึกษาวัฒนธรรมองค์กรที่ส่งผลต่อการจัดการความรู์ ของสถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 2 กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ คือ บุคลากรทางการศึกษาของโรงเรียนสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 2 จํานวน 505คน เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย คือ แบบสอบถาม สถิติที่ใช้ คือ ค่าความถี่, ค่าร้อยละ, ค่าเฉลี่ย, ค่าส่วน เบี่ยงเบนมาตรฐาน และการวิเคราะห์การถดถอยพหุคูณแบบขั้นตอน ผลการวิจัยพบว่า: 1. วัฒนธรรมองค์กรในสถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 2 โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก โดยเรียงลําดับคะแนนเฉลี่ยจากมากไปหาน้อย คือ ความรู้สึกเป็นส่วนหนึ่งของสถานศึกษา รองลงมาคือ ความมีคุณภาพ ความมุ่งประสงค์ของสถานศึกษา ตามลําดับและด้านที่มีค่าเฉลี่ยต่ำที่สุดคือ การตัดสินใจ 2. การจัดการความรู้ของสถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 2 โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก โดยเรียงลําดับคะแนนเฉลี่ยจากมากไปหาน้อย คือ การเข้าถึงความรู้ รองลงมาคือ การแบ่งปันแลกเปลี่ยนความรู้ การสร้างและแสวงหาความรู้ ตามลําดับ และด้านที่มีค่าเฉลี่ยต่ำที่สุดคือ การจัดการความรู้ให้เป็นระบบ 3. วัฒนธรรมองค์กรที่ส่งผลต่อการจัดการความรู้ในสถานศึกษาสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 2 พบว่า การยอมรับ ความมุ่งประสงค์ของสถานศึกษา ความไว้วางใจ การตัดสินใจ ความมีคุณภาพ และความเอื้ออาทร ส่งผลต่อการจัดการความรู้อย่างมีนัยสําคัญทางสถิต
วิทยานิพนธ์นี้มีวัตถุประสงค์ 1) เพื่อศึกษาวัฒนธรรมองค์กรในสถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขต พื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 2 2) เพื่อศึกษาการจัดการความรู้ของสถานศึกษา สังกัดสํานักงาน เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 2 3) เพื่อศึกษาวัฒนธรรมองค์กรที่ส่งผลต่อการจัดการความรู์ ของสถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 2 กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ คือ บุคลากรทางการศึกษาของโรงเรียนสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 2 จํานวน 505คน เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย คือ แบบสอบถาม สถิติที่ใช้ คือ ค่าความถี่, ค่าร้อยละ, ค่าเฉลี่ย, ค่าส่วน เบี่ยงเบนมาตรฐาน และการวิเคราะห์การถดถอยพหุคูณแบบขั้นตอน ผลการวิจัยพบว่า: 1. วัฒนธรรมองค์กรในสถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 2 โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก โดยเรียงลําดับคะแนนเฉลี่ยจากมากไปหาน้อย คือ ความรู้สึกเป็นส่วนหนึ่งของสถานศึกษา รองลงมาคือ ความมีคุณภาพ ความมุ่งประสงค์ของสถานศึกษา ตามลําดับและด้านที่มีค่าเฉลี่ยต่ำที่สุดคือ การตัดสินใจ 2. การจัดการความรู้ของสถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 2 โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก โดยเรียงลําดับคะแนนเฉลี่ยจากมากไปหาน้อย คือ การเข้าถึงความรู้ รองลงมาคือ การแบ่งปันแลกเปลี่ยนความรู้ การสร้างและแสวงหาความรู้ ตามลําดับ และด้านที่มีค่าเฉลี่ยต่ำที่สุดคือ การจัดการความรู้ให้เป็นระบบ 3. วัฒนธรรมองค์กรที่ส่งผลต่อการจัดการความรู้ในสถานศึกษาสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 2 พบว่า การยอมรับ ความมุ่งประสงค์ของสถานศึกษา ความไว้วางใจ การตัดสินใจ ความมีคุณภาพ และความเอื้ออาทร ส่งผลต่อการจัดการความรู้อย่างมีนัยสําคัญทางสถิต
This thesis has the following objectives: 1) to study the corporate culture in educational institutions, 2) to study the knowledge management of educational institutions, 3) to study the organizational culture that affects knowledge management of educational institutions Under the Office of Nakhon Pathom Primary Education Area Office, district 2 Percentage, average, standard deviation And stepwise multiple regression analysis The results of research were found that: 1. Corporate culture in educational institutions Under the Office of Nakhon Pathom Primary Educational Service Area Office 2, in the overall picture at a high level By sorting the average score from descending to the least, the feeling of being part of the school, followed by the quality, the purpose of the school, respectively, and the lowest mean value is the decision 2. Knowledge management of educational institutions Under the Office of Nakhon Pathom Primary Educational Service Area Office 2, in the overall picture at a high level sorting the average score from descending to the least, accessing knowledge, followed by sharing, exchanging knowledge Creating and seeking knowledge, respectively, and the lowest mean values are systematic knowledge management 3. Organizational culture affecting knowledge management in educational institutions, Nakhon Pathom Primary Educational Service Area Office 2, found that the acceptance of the educational purposes, trust, decision-making, quality and generosity Affecting knowledge management with statistical significance.
หนังสือ

  ฉบับอัดสำเนา, วิทยานิพนธ์ (ศษ.ม) สาขาการบริหารการศึกษา--มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย, 2557
ฉบับอัดสำเนา, วิทยานิพนธ์ (ศษ.ม) สาขาการบริหารการศึกษา--มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย, 2557
หนังสือ

หนังสือ

  ฉบับอัดสำเนา, วิทยานิพนธ์ (ศษ.ม.) สาขาการบริหารการศึกษา--มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย, 2557
Note: ฉบับอัดสำเนา, วิทยานิพนธ์ (ศษ.ม.) สาขาการบริหารการศึกษา--มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย, 2557
หนังสือ

  ฉบับอัดสำเนา, สารนิพนธ์(ศน.ม) การบริหารการศึกษา--มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย, 2556
ฉบับอัดสำเนา, สารนิพนธ์(ศน.ม) การบริหารการศึกษา--มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย, 2556
หนังสือ

  ฉบับอัดสำเนา, ดุษฎีนิพนธ์ (ศน.ม.) สาขาพุทธศาสน์ศึกษา--มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย, 2561
Note: ฉบับอัดสำเนา, ดุษฎีนิพนธ์ (ศน.ม.) สาขาพุทธศาสน์ศึกษา--มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย, 2561
หนังสือ

  ฉบับอัดสำเนา, ดุษฎีนิพนธ์ (ศน.ด.) พุทธศาสน์ศึกษา--มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย, 2559
Note: ฉบับอัดสำเนา, ดุษฎีนิพนธ์ (ศน.ด.) พุทธศาสน์ศึกษา--มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย, 2559
หนังสือ