หนังสือทั่วไป
276 หน้า
หนังสือทั่วไป
412 หน้า
หนังสือทั่วไป
176 หน้า
หนังสือทั่วไป
191 หน้า : ตาราง
หนังสือทั่วไป
332 หน้า
หนังสือทั่วไป
280 หน้า : ภาพประกอบสี ; 19 ซม.
    View TOC
TOC:
  • Part 1 ดินแดนแห่ง LEGO SERIOUS PLAY
  • Part 2 แพลตฟอร์มเชิงวิทยาศาสตร์
  • Part 3 การใช้งาน LEGO SERIOUS PLAY
หนังสือทั่วไป
428 หน้า
หนังสือทั่วไป
340หน้า ภาพประกอบ
หนังสือทั่วไป
216 หน้า
หนังสือทั่วไป
419 หน้า
หนังสือทั่วไป
186 หน้า
หนังสือทั่วไป
185 หน้า : ภาพประกอบ ; 21 ซม.