Search results

29 results in 0.06s

หนังสือ

  หนังสือเล่มนี้เป็นหนังสือที่กล่าวถึงการสร้างวัฒนธรรมองค์กร อย่างชัดเจนโดยเสนอแนะวิธีในการสร้างวัฒนธรรมองค์กรให้เกิดขึ้นได้อย่างแท้จริง ครอบคลุมถึงการกำหนดค่านิยมขององค์กร (Core Value) การประเมินวัฒนธรรมองค์กร กลยุทธืการปรับเปลี่ยนวัฒนธรรมองค์กร การสื่อสารเพื่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงและเทคนิคการแก้ปัญห
หนังสือเล่มนี้เป็นหนังสือที่กล่าวถึงการสร้างวัฒนธรรมองค์กร อย่างชัดเจนโดยเสนอแนะวิธีในการสร้างวัฒนธรรมองค์กรให้เกิดขึ้นได้อย่างแท้จริง ครอบคลุมถึงการกำหนดค่านิยมขององค์กร (Core Value) การประเมินวัฒนธรรมองค์กร กลยุทธืการปรับเปลี่ยนวัฒนธรรมองค์กร การสื่อสารเพื่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงและเทคนิคการแก้ปัญห
หนังสือ

หนังสือ

  View TOC
TOC:
 • บทนำ
 • พัฒนาการของทฤษฎีองค์การ
 • แนวคิดหลักขององค์การในมุมมองต่างกระบวนทัศน์
 • โครงสร้างองค์การ
 • ผลการดำเนินงานขององค์การ
 • ทฤษฎีองค์การเชิงเศรษฐศาสตร์
 • ทฤษฎีด้านทรัพยากรองค์การ
 • ทฤษฎีนิเวศประชากรองค์การ
 • ความสัมพันธ์ระหว่างองค์การ
 • ทฤษฎีองค์การในกระบวนการทัศน์การตีความ
 • ทฤษฎีสถาบัน
 • องค์การยุคหลังสมัยใหม่
 • ทิศทางและความท้าทายของทฤษฎีองค์การในอนาคต
 • มุมมองต่างกระบวนทัศน์ในบริบทของไทย
หนังสือ

หนังสือ

หนังสือ

หนังสือ

  View TOC
TOC:
 • ส่วนที่ 1 ด้านการจัดการ
 • ส่วนที่ 2 ด้านการบริหารการตลาด
 • ส่วนที่ 3 ด้านการบริหารการเงิน
 • ส่วนที่ 4 ด้านการบริหารการบัญชี
 • ส่วนที่ 5 ด้านการบริหารทรัพยากรมนุษย์
 • ส่วนที่ 6 ด้านสภาพแวดล้อมทางการบริหารและอื่นๆ
หนังสือ

  ฉบับอัดสำเนา, สารนิพนธ์(ศน.ม)--มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย, 2554
ฉบับอัดสำเนา, สารนิพนธ์(ศน.ม)--มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย, 2554
หนังสือ

หนังสือ

หนังสือ

หนังสือ