Search results

40 results in 0.06s

หนังสือ

  ฉบับอัดสำเนา, วิทยานิพนธ์ (ศษ.ม) สาขาการบริหารการศึกษา--มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย, 2556
ฉบับอัดสำเนา, วิทยานิพนธ์ (ศษ.ม) สาขาการบริหารการศึกษา--มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย, 2556
หนังสือ

หนังสือ

  ฉบับอัดสำเนา, สารนิพนธ์ (ศน.ม) การจัดการศึกษา--มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย, 2555
Note: ฉบับอัดสำเนา, สารนิพนธ์ (ศน.ม) การจัดการศึกษา--มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย, 2555
หนังสือ

  ฉบับอัดสำเนา, วิทยานิพนธ์ (ศษ.ม) สาขาวิชาการบริหารการศึกษา--มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย, 2559
Note: ฉบับอัดสำเนา, วิทยานิพนธ์ (ศษ.ม) สาขาวิชาการบริหารการศึกษา--มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย, 2559
หนังสือ

หนังสือ

หนังสือ

  View TOC
TOC:
 • ตอนที่ 1 กว่าจะเป็น Thailand 4.0
 • ตอนที่ 2 การเตรียมความพร้อมของครูยุคใหม่สู่ Thailand 4.0
 • ตอนที่ 3 ทักษะของผู้เรียนเพื่อก้าวไปสู่ Thailand 4.0
 • ตอนที่ 4 รูปแบบ/โมเดล/วิธีการสอน/เทคนิคการจัดการเรียนรู้สู่เป้าหมาย
 • ตอนที่ 5 การพัฒนาทักษะการคิดของผู้เรียนในศตวรรษที่ 21
 • ตอนที่ 6 การจัดทำหน่วยการเรียนรู้อิงมาตรฐานเน้นการพัฒนาทักษะสำคัญของเยาวชนในศตวรรษที่ 21 และการจัดการเรียนรู้ Active Learning
หนังสือ

  ฉบับอัดสำเนา, วิทยานิพนธ์ (ศษ.ม) สาขาการบริหารการศึกษา--มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย, 2556
Note: ฉบับอัดสำเนา, วิทยานิพนธ์ (ศษ.ม) สาขาการบริหารการศึกษา--มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย, 2556
หนังสือ

  ฉบับอัดสำเนา, สารนิพนธ์ (ศษ.ม) การบริหารการศึกษา--มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย, 2558
Note: ฉบับอัดสำเนา, สารนิพนธ์ (ศษ.ม) การบริหารการศึกษา--มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย, 2558
หนังสือ

  ฉบับอัดสำเนา, วิทยานิพนธ์ (ศษ.ม.) การบริหารการศึกษา--มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย, 2559
Note: ฉบับอัดสำเนา, วิทยานิพนธ์ (ศษ.ม.) การบริหารการศึกษา--มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย, 2559
หนังสือ

  View TOC
TOC:
 • ส่วนที่ 1 การจัดการเรียนการสอนทักษะแห่งศตวรรษที่ 21 และการพัฒนาการคิด
 • ส่วนที่ 2 กลยุทธ์การจัดการเรียนรู้เชิงรุกเพื่อพัฒนาการคิด
 • ส่วนที่ 3 การออกแบบการเรียนการสอนเพื่อยกระดับคุณภาพการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21
หนังสือ

  View TOC
TOC:
 • บทที่ 1 แนวคิดพื้นฐานทางสังคมศึกษา
 • บทที่ 2 หลักสูตรสังคมศึกษา
 • บทที่ 3 การแปลงหลักสูตรสู่การจัดการเรียนรู้สังคมศึกษา
 • บทที่ 4 ทฤษฎีการเรียนรู้ที่เกี่ยวข้องกับการจัดการเรียนรู้สังคมศึกษา
 • บทที่ 5 หลักการจัดการเรียนรู้สังคมศึกษา
 • บทที่ 6 แนวคิด รูปแบบ และวิธีการจัดการเรียนรู้สังคมศึกษา
 • บทที่ 7 สื่อการเรียนรู้ และแหล่งเรียนรู้สังคมศึกษา
 • บทที่ 8 การวัดและประเมินผลการเรียนรู้สังคมศึกษา
 • บทที่ 9 การจัดบรรยากาศในชั้นเรียนที่เอื้อต่อการเรียนรู้