Search results

14 results in 0.41s

หนังสือ

หนังสือ

  ฉบับอัดสำเนา, สารนิพนธ์ (ร.ม.) สาขารัฐศาสตร์การปกครอง--มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย, 2556
Note: ฉบับอัดสำเนา, สารนิพนธ์ (ร.ม.) สาขารัฐศาสตร์การปกครอง--มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย, 2556
หนังสือ

หนังสือ

หนังสือ

  ฉบับอัดสำเนา, สารนิพนธ์ (ศน.ม.) สาขารัฐศาสตร์การปกครอง--มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย, 2552
Note: ฉบับอัดสำเนา, สารนิพนธ์ (ศน.ม.) สาขารัฐศาสตร์การปกครอง--มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย, 2552
หนังสือ

  View TOC
TOC:
 • บทที่ 1 แนวคิดเกี่ยวกับธรรมาภิบาลของการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี
 • บทที่ 2 พัฒนาการของการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีในประเทศไทย
 • บทที่ 3 ความหมายของหลักธรรมาภิบาลของการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี
 • บทที่ 4 ประโยชน์จากการนำหลักธรรมาภิบาลมาใช้ในการบริหารจัดการ
 • บทที่ 5 กรณีศึกษาการนำหลักธรรมาภิบาลของการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีมาใช้ในภาครัฐ
 • บทที่ 6 การนำหลักธรรมาภิบาลมาใช้ในการบริหารจัดการภาคเอกชน และกรณีศึกษา
 • บทที่ 7 บทสรุป
หนังสือ

  ฉบับอัดสำเนา, วิทยานิพนธ์ (ร.ม) สาขารัฐศาสตร์การปกครอง--มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย, 2560
Note: ฉบับอัดสำเนา, วิทยานิพนธ์ (ร.ม) สาขารัฐศาสตร์การปกครอง--มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย, 2560
หนังสือ

หนังสือ

  View TOC
TOC:
 • บทที่ 1 แนวคิดทฤษฎีการปกครองท้องถิ่นและการจัดการปกครองท้องถิ่นที่ดี
 • บทที่ 2 องค์ประกอบและลักษณะสำคัญของการปกครองท้องถิ่น
 • บทที่ 3 โครงสร้างและอำนาจหน้าที่ของการปกครองท้องถิ่นไทย
 • บทที่ 4 พัฒนากรของแนวคิดการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี
 • บทที่ 5 พัฒนาการตัวแปร องค์ประกอบและตัวชี้วัดของการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีในประเทศไทย
 • บทที่ 6 หลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีของไทย
 • บทที่ 7 การบริหารกิจการท้องถิ่นที่ดีของไทย
 • บทที่ 8 การสร้างการบริหารกิจการท้องถิ่นที่ดีในยุคโลกาภิวัฒน์กับประชาธิปไตยท้องถิ่น