Search results

180 results in 0.04s

หนังสือ

หนังสือ

หนังสือ

หนังสือ

หนังสือ

หนังสือ

  ฉบับอัดสำเนา, สารนิพนธ์ (ศศ.ม) สาขาการบริหารการศึกษา--มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย, 2557
ฉบับอัดสำเนา, สารนิพนธ์ (ศศ.ม) สาขาการบริหารการศึกษา--มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย, 2557
หนังสือ

หนังสือ

  View TOC
TOC:
 • กรอบแนวคิดการบริหารทรัพยากรมนุษย์
 • ความท้าทายการบริหารทรัพยากรมนุษย์
 • การวิเคราะห์และการออกแบบงาน
 • การวางแผนทรัพยากรมนุษย์
 • การสรรหา
 • การคัดเลือก
 • การปฐมนิเทศและการบรรจุ
 • การฝึกอบรมและการพัฒนา
 • การประเมินการปฏิบัติงาน
 • การวางแผนและการพัฒนาอาชีพ
 • การบริหารค่าตอบแทน
หนังสือ

  เป็นเล่มหนึ่งในชุดคู่มือพัฒนาทักษะผู้นำที่ทาง Harvard Business School พัฒนาขึ้นสำหรับบุคคลที่จะก้าวเข้าสู่โลกของการบริหารจัดการและโลกธุรกิจยุคใหม่ ด้วยเครื่องมือที่ครบสมบูรณ์สามารถนำไปใช้งานได้ง่าย พร้อมแบบทดสอบตนเองและตัวอย่างจากชีวิตจริงที่เอื้อต่อการฝึกฝนและการแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้า
เป็นเล่มหนึ่งในชุดคู่มือพัฒนาทักษะผู้นำที่ทาง Harvard Business School พัฒนาขึ้นสำหรับบุคคลที่จะก้าวเข้าสู่โลกของการบริหารจัดการและโลกธุรกิจยุคใหม่ ด้วยเครื่องมือที่ครบสมบูรณ์สามารถนำไปใช้งานได้ง่าย พร้อมแบบทดสอบตนเองและตัวอย่างจากชีวิตจริงที่เอื้อต่อการฝึกฝนและการแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้า
หนังสือ

หนังสือ