Search results

24 results in 0.06s

หนังสือ

หนังสือ

หนังสือ

หนังสือ

หนังสือ

หนังสือ

  View TOC
TOC:
 • วันอาทิตย์ ธรรมชาติของโครงการ
 • วันจันทร์ การเริ่มต้นโครงการ
 • วันอังคาร การจัดการองค์กรของโครงการ
 • วันพุธ การวางแผนในละเอียด
 • วันพฤหัสบดี การควบคุมโครงการ - การตรวจสอบ
 • วันศุกร์ การควบคุมโครงการ - การลงมือกระทำ
 • วันเสาร์ คุณสมบัติส่วนตัวของผู้จัดการโครงการ
หนังสือ

  View TOC
TOC:
 • กระบวนการบริหารโครงการ
 • บุคคลผู้มีบทบาทสำคัญในการบริหารโครงการ
 • เอกสารขออนุมัติโครงการ
 • กรอบสำหรับการปฏิบัติ
 • เทคนิคการแตกโครงสร้างงาน
 • การวางผังกำหนดการทำงาน
 • การปรับเปลี่ยนและพิจารณาชั่งน้ำหนัก
 • การจัดการความเสี่ยง
 • การปรับโครงการ
 • การออกเดินด้วยย่างก้าวที่ถูกต้อง
หนังสือ

  View TOC
TOC:
 • บทที่ 1 แนวความคิดเกี่ยวกับการบริหารโครงการ
 • บทที่ 2 การวางแผนโครงการ
 • บทที่ 3 การจัดโครงสร้างโครงการ
 • บทที่ 4 การควบคุมโครงการ
 • บทที่ 5 การจัดการทรัพยากรโครงการ
 • บทที่ 6 พฤติกรรมมนุษย์และการจัดการ
 • บทที่ 7 วัฒนธรรมองค์การ
 • บทที่ 8 การสร้างทีมงานโครงการ
 • บทที่ 9 บทบาทผู้จัดการโครงการ
 • บบที่ 10 การติดต่อสื่อสารโครงการ
 • บทที่ 11 การบริหารโครงการในทศวรรษใหม่
 • บทที่ 12 การสิ้นสุดโครงการ
หนังสือ

หนังสือ

  ฉบับอัดสำเนา, สารนิพนธ์ (ศน.ม) การจัดการศึกษา--มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย, 2553
Note: ฉบับอัดสำเนา, สารนิพนธ์ (ศน.ม) การจัดการศึกษา--มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย, 2553
หนังสือ

  View TOC
TOC:
 • แนวคิดเกี่ยวกับโครงการและการบริหารโครงการ
 • การจัดทำและการนำเสนอโครงการ
 • การวิเคราะห์โครงการ
 • การดำเนินโครงการ
 • การวิเคราะห์ข่ายงาน
 • การเร่งโครงการ
 • การติดตามและการประเมินผลโครงการ