หนังสือทั่วไป
442 หน้า
หนังสือทั่วไป
ก-ซ, 240 หน้า : ภาพประกอบ, แผนภูมิ
สารนิพนธ์
(ก-ฏ) 108 หน้า : ตาราง ; 30 ซม.
  ฉบับอัดสำเนา, สารนิพนธ์(ศน.ม) สาขารัฐศาสตร์การปกครอง--มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย, 2552
ฉบับอัดสำเนา, สารนิพนธ์(ศน.ม) สาขารัฐศาสตร์การปกครอง--มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย, 2552
วิทยานิพนธ์
(ก-ต) 192 หน้า : ภาพประกอบ, ตาราง ; 30 ซม.
  ฉบับอัดสำเนา, วิทยานิพนธ์ (ศน.ม) สาขารัฐศาสตร์การปกครอง--มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย, 2557
ฉบับอัดสำเนา, วิทยานิพนธ์ (ศน.ม) สาขารัฐศาสตร์การปกครอง--มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย, 2557
วิทยานิพนธ์
(ก-ณ), 133 หน้า ; 30 ซม.
  ฉบับอัดสำเนา, วิทยานิพนธ์(ศน.ม)รัฐศาสตร์การปกครอง--มหาวิทยาลัยมหามงกุฏราชวิทยาลัย, 2554
ฉบับอัดสำเนา, วิทยานิพนธ์(ศน.ม)รัฐศาสตร์การปกครอง--มหาวิทยาลัยมหามงกุฏราชวิทยาลัย, 2554
วิทยานิพนธ์
ก-ณ, 215 หน้า : ตาราง ; 30 ซม.
  ฉบับอัดสำเนา, วิทยานิพนธ์ (ศษ.ม) สาขารัฐศาสตร์การปกครอง--มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย, 2556
ฉบับอัดสำเนา, วิทยานิพนธ์ (ศษ.ม) สาขารัฐศาสตร์การปกครอง--มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย, 2556
หนังสือทั่วไป
332 หน้า
หนังสือทั่วไป
(11), 248 หน้า : ตารางประกอบ ; 25 ซม.
  View TOC
TOC:
 • บทที่ 1 แนวคิดทฤษฎีการปกครองท้องถิ่นและการจัดการปกครองท้องถิ่นที่ดี
 • บทที่ 2 องค์ประกอบและลักษณะสำคัญของการปกครองท้องถิ่น
 • บทที่ 3 โครงสร้างและอำนาจหน้าที่ของการปกครองท้องถิ่นไทย
 • บทที่ 4 พัฒนากรของแนวคิดการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี
 • บทที่ 5 พัฒนาการตัวแปร องค์ประกอบและตัวชี้วัดของการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีในประเทศไทย
 • บทที่ 6 หลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีของไทย
 • บทที่ 7 การบริหารกิจการท้องถิ่นที่ดีของไทย
 • บทที่ 8 การสร้างการบริหารกิจการท้องถิ่นที่ดีในยุคโลกาภิวัฒน์กับประชาธิปไตยท้องถิ่น
วิทยานิพนธ์
(ก-ถ) 204 หน้า : ตารางประกอบ ; 30 ซม.
  ฉบับอัดสำเนา, วิทยานิพนธ์ (Lo.ม) สาขารัฐศาสตร์การปกครอง--มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย, 2556
Note: ฉบับอัดสำเนา, วิทยานิพนธ์ (Lo.ม) สาขารัฐศาสตร์การปกครอง--มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย, 2556
สารนิพนธ์
(ฎ), 82 หน้า : ตารางประกอบ ; 30 ซม.
หนังสือทั่วไป
234 หน้า : ภาพประกอบ, ตาราง
วิทยานิพนธ์
(ก-ผ) 187 หน้า : ตารางประกอบ ; 30 ซม.
  ฉบับอัดสำเนา, วิทยานิพนธ์ (ร.ม) สาขารัฐศาสตร์การปกครอง--มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย, 2553
Note: ฉบับอัดสำเนา, วิทยานิพนธ์ (ร.ม) สาขารัฐศาสตร์การปกครอง--มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย, 2553