Search results

205 results in 0.07s

หนังสือ

หนังสือ

  View TOC
TOC:
 • ความสัมพันธ์เชิงอำนาจ หน้าที่ระหว่างราชการส่วนภูมิภาคกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น : รูปแบบที่เหมาะสม
 • ธรรมาภิบาลส่วนท้องถิ่น : กรณีศึกษาจากอเมริกาสู่การพัฒนาท้องถิ่นไทย
 • ความซับซ้อนของการแก้ไขปัญหาฝิ่น : กรณีศึกษาปัญหาฝิ่นในพื้นที่อมก๋อย จังหวัดเชียงใหม่
 • ถอดบทเรียนนโยบายการบริหารสาธารณะระดับท้องถิ่นด้านผู้สูงอายุในเทศบาลตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่
 • โลกาภิวัตน์กับความท้าทายต่อรัฐและท้องถิ่น
หนังสือ

  ฉบับอัดสำเนา, สารนิพนธ์ (ร.ม.) สาขารัฐศาสตร์การปกครอง--มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย, 2559
Note: ฉบับอัดสำเนา, สารนิพนธ์ (ร.ม.) สาขารัฐศาสตร์การปกครอง--มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย, 2559
หนังสือ

หนังสือ

  View TOC
TOC:
 • เกริ่นนำ
 • กรมธิปไตย
 • การปกครองท้องถิ่น - การทำให้ราชการและการปกครองสนองตอบต่อการเมืองมากขึ้น
 • เครือข่ายฝักฝ่ายระดับจังหวัด
 • บทปิดท้าย
หนังสือ

  ฉบับอัดสำเนา,สารนิพนธ์(ศน.ม)--มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย,2550
Note: ฉบับอัดสำเนา,สารนิพนธ์(ศน.ม)--มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย,2550
หนังสือ

หนังสือ

หนังสือ

หนังสือ

หนังสือ

หนังสือ

  บทที่ 1 บทนำ -- บทที่ 2 กรอบแนวคิดการศึกษา -- บทที่ 3 มองสภาพปัญหาเชิงโครงสร้างของการปกครองท้องถิ่นไทย -- บทที่ 4 หลักการสำคัญที่นำไปสู่การปฏิรูปโครงสร้างการปกครองท้องถิ่นไทย -- บทที่ 5 ข้อเสนอแนวทางเพื่อการปฏิรูปเชิงโครงสร้างขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น -- บทที่ 6 บทสรุปผลการศึกษา
บทที่ 1 บทนำ -- บทที่ 2 กรอบแนวคิดการศึกษา -- บทที่ 3 มองสภาพปัญหาเชิงโครงสร้างของการปกครองท้องถิ่นไทย -- บทที่ 4 หลักการสำคัญที่นำไปสู่การปฏิรูปโครงสร้างการปกครองท้องถิ่นไทย -- บทที่ 5 ข้อเสนอแนวทางเพื่อการปฏิรูปเชิงโครงสร้างขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น -- บทที่ 6 บทสรุปผลการศึกษา