Search results

363 results in 0.07s

หนังสือ

  ฉบับอัดสำเนา,สารนิพนธ์(ศน.ม)--มหาวิทยาลัยมหามกุฎราชวิทยาลัย,2549
Note: ฉบับอัดสำเนา,สารนิพนธ์(ศน.ม)--มหาวิทยาลัยมหามกุฎราชวิทยาลัย,2549
หนังสือ

  ฉบับอัดสำเนา, วิทยานิพนธ์ (ศน.ม) สาขารัฐศาสตร์การปกครอง--มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย, 2550
ฉบับอัดสำเนา, วิทยานิพนธ์ (ศน.ม) สาขารัฐศาสตร์การปกครอง--มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย, 2550
หนังสือ

  ฉบับอัดสำเนา,สารนิพนธ์(ศน.ม)--มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย,2550
Note: ฉบับอัดสำเนา,สารนิพนธ์(ศน.ม)--มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย,2550
หนังสือ

  ฉบับอัดสำเนา, สารนิพนธ์ (ร.ม.) สาขารัฐศาสตร์การปกครอง--มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย, 2553
Note: ฉบับอัดสำเนา, สารนิพนธ์ (ร.ม.) สาขารัฐศาสตร์การปกครอง--มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย, 2553
หนังสือ

  ฉบับอัดสำเนา,สารนิพนธ์(ศน.บ)--มหาวิทยาลัยมหามกุฎราชวิทยาลัย,2549
Note: ฉบับอัดสำเนา,สารนิพนธ์(ศน.บ)--มหาวิทยาลัยมหามกุฎราชวิทยาลัย,2549
หนังสือ

  ฉบับอัดสำเนา, สารนิพนธ์ (ศน.ม) รัฐศาสตร์การปกครอง--มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย, 2552
ฉบับอัดสำเนา, สารนิพนธ์ (ศน.ม) รัฐศาสตร์การปกครอง--มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย, 2552
หนังสือ

  ฉบับอัดสำเนา, วิทยานิพนธ์ (ศน.ม) รัฐศาสตร์การปกครอง--มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย, 2557
Note: ฉบับอัดสำเนา, วิทยานิพนธ์ (ศน.ม) รัฐศาสตร์การปกครอง--มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย, 2557
หนังสือ

  วิทยานิพนธ์นี้มีวัตถุประสงค์ของการวิจัย 1) เพื่อศึกษาระดับการมีส่วนร่วมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในการส่งเสริมสนับสนุนการคณะสงฆ์ธรรมยุตจังหวัดร้อยเอ็ด 2) เพื่อเปรียบเทียบการมีส่วนร่วมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในการส่งเสริมสนับสนุนการคณะสงฆ์ธรรมยุตจังหวัดร้อยเอ็ด 3) เพื่อเสนอแนะแนวทาง ในการพัฒนาการมีส่วนร่วมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในการส่งเสริมสนับสนุนการคณะสงฆ์ธรรมยุตจังหวัดร้อยเอ็ด กลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ พระสังฆาธิการในเขตปกครองคณะสงฆ์ธรรมยุตจังหวัดร้อยเอ็ด จำนวน 172 รูป และผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในเขตจังหวัดร้อยเอ็ด จำนวน 162 คน รวมทั้งหมด 334 รูป/คน เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลเป็นแบบสอบถามมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับมีความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหา เท่ากับ 0.80-1.00 และมีความเชื่อมั่น .95 ผลการวิจัยพบว่า 1) ระดับการมีส่วนร่วมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในการส่งเสริมสนับสนุนการคณะสงฆ์ธรรมยุตจังหวัดร้อยเอ็ด โดยรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านโดยเรียงลำดับตามค่าเฉลี่ยสูงสุดไปต่ำสุด คือ ด้านการเผยแผ่พระพุทธศาสนา รองลงมา คือ ด้านการสาธารณสงเคราะห์ ด้านการศาสนศึกษา ด้านการศึกษาสงเคราะห์ ด้านสาธารณูปการส่วนด้านที่มีค่าเฉลี่ยต่ำสุด คือ ด้านการปกครอง 2) ผลการเปรียบเทียบการมีส่วนร่วมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในการส่งเสริมสนับสนุนการคณะสงฆ์ธรรมยุตจังหวัดร้อยเอ็ด จำแนกตาม อายุ พรรษา ระดับการศึกษา ตำแหน่งทางปกครองสงฆ์ เพศ ตำแหน่ง แตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 3) ข้อเสนอแนะของการพัฒนาการมีส่วนร่วมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการส่งเสริมสนับสนุนการคณะสงฆ์ธรรมยุตจังหวัดร้อยเอ็ด ควรสร้างภาคีเครือข่ายกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อให้ช่วยขับเคลื่อนการคณะสงฆ์ให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด
วิทยานิพนธ์นี้มีวัตถุประสงค์ของการวิจัย 1) เพื่อศึกษาระดับการมีส่วนร่วมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในการส่งเสริมสนับสนุนการคณะสงฆ์ธรรมยุตจังหวัดร้อยเอ็ด 2) เพื่อเปรียบเทียบการมีส่วนร่วมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในการส่งเสริมสนับสนุนการคณะสงฆ์ธรรมยุตจังหวัดร้อยเอ็ด 3) เพื่อเสนอแนะแนวทาง ในการพัฒนาการมีส่วนร่วมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในการส่งเสริมสนับสนุนการคณะสงฆ์ธรรมยุตจังหวัดร้อยเอ็ด กลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ พระสังฆาธิการในเขตปกครองคณะสงฆ์ธรรมยุตจังหวัดร้อยเอ็ด จำนวน 172 รูป และผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในเขตจังหวัดร้อยเอ็ด จำนวน 162 คน รวมทั้งหมด 334 รูป/คน เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลเป็นแบบสอบถามมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับมีความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหา เท่ากับ 0.80-1.00 และมีความเชื่อมั่น .95 ผลการวิจัยพบว่า 1) ระดับการมีส่วนร่วมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในการส่งเสริมสนับสนุนการคณะสงฆ์ธรรมยุตจังหวัดร้อยเอ็ด โดยรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านโดยเรียงลำดับตามค่าเฉลี่ยสูงสุดไปต่ำสุด คือ ด้านการเผยแผ่พระพุทธศาสนา รองลงมา คือ ด้านการสาธารณสงเคราะห์ ด้านการศาสนศึกษา ด้านการศึกษาสงเคราะห์ ด้านสาธารณูปการส่วนด้านที่มีค่าเฉลี่ยต่ำสุด คือ ด้านการปกครอง 2) ผลการเปรียบเทียบการมีส่วนร่วมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในการส่งเสริมสนับสนุนการคณะสงฆ์ธรรมยุตจังหวัดร้อยเอ็ด จำแนกตาม อายุ พรรษา ระดับการศึกษา ตำแหน่งทางปกครองสงฆ์ เพศ ตำแหน่ง แตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 3) ข้อเสนอแนะของการพัฒนาการมีส่วนร่วมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการส่งเสริมสนับสนุนการคณะสงฆ์ธรรมยุตจังหวัดร้อยเอ็ด ควรสร้างภาคีเครือข่ายกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อให้ช่วยขับเคลื่อนการคณะสงฆ์ให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด
The purposes of this study were 1) to study the participation level of Local government organization in promotion and support of the Dhammayut Sangha Order in Roi Et Province 2) to compare the participation of Local government organization in promotion and support of the Dhammayut Sangha Order in Roi Et Province 3) to suggest guidelines for development on the participation of local government organization in promotion and support of the Dhammayut Sangha Order in Roi Et Province. The sample consisted of 172 priests in the Dhammayut Sangha Administration Area, Roi Et Province and 334 representatives of the local administrative organizations in Roi Et. The instrument used for data collection was a 5- level estimation scale questionnaire with content accuracy of 0.80 – 1.00, and confidence of .95. The results of research were found that: 1. The participation level of Local government organization in promotion and support of the Dhammayut Sangha Order in Roi Et Province: overall, was in a high level. When considering in each aspect sorted from the highest to the lowest were propagation of Buddhism, followed by public welfare, religious studies, welfare education, public assistance, and the lowest was domination. 2. The comparison results of participation of Local government organization in promotion and support of the Dhammayut Sangha Order in Roi Et Province, classified by Buddhist Lent,education level, clergy, gender, position, were significantly different at the .05 level. 3. The suggestions for development on the participation of local government organization in promotion and support of the Dhammayut Sangha Order in Roi Et Province: Should create network partners with Local government organizations on driving the Dhammayut Sangha Order to achieve maximum efficiency.
หนังสือ

หนังสือ

  ฉบับอัดสำเนา, สารนิพนธ์(ศน.ม)รัฐศาสตร์การปกครอง--มหาวิทยาลัยมหามงกุฏราชวิทยาลัย, 2556
ฉบับอัดสำเนา, สารนิพนธ์(ศน.ม)รัฐศาสตร์การปกครอง--มหาวิทยาลัยมหามงกุฏราชวิทยาลัย, 2556
หนังสือ

  ฉบับอัดสำเนา, สารนิพนธ์ (ศน.ม) รัฐศาสตร์การปกครอง--มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย, 2550
ฉบับอัดสำเนา, สารนิพนธ์ (ศน.ม) รัฐศาสตร์การปกครอง--มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย, 2550
หนังสือ

  ฉบับอัดสำเนา, สารนิพนธ์(ศน.ม)--มหาวิทยาลัยมหามงกุฏราชวิทยาลัย, 2553
ฉบับอัดสำเนา, สารนิพนธ์(ศน.ม)--มหาวิทยาลัยมหามงกุฏราชวิทยาลัย, 2553