Search results

17 results in 0.05s

หนังสือ

หนังสือ

หนังสือ

หนังสือ

หนังสือ

  View TOC
TOC:
 • ส่วนที่ 1 สถานการณ์การพนันในสังคมไทย
 • ส่วนที่ 2 กลไกการขับเคลื่อนเชิงพื้นที่
 • ส่วนที่ 3 ทิศทางที่ควรมีในอนาคต
 • ส่วนที่ 4 ข้อเสนอแม่บทเชิงยุทธศาสตร์
หนังสือ

  View TOC
TOC:
 • ความสำคัญของปัญหาการเสพติดการพนัน
 • ความเข้าใจเรื่องการพนันและสาเหตุของการเสพติดการพนัน
 • ผลเสียหายของการติดการพนัน
 • สัดส่วนผู้ติดการพนัน กลุ่มเสี่ยงและปัจจัยเสี่ยง
 • แนวทางป้องกันการติดการพนันในกลุ่มวัยรุ่น
 • แนวทางวิธีการบำบัดการติดการพนัน
 • การแก้ไขปัญหาการติดการพนันโดยภาครัฐและข้อเสนอแนะสำหรับประเทศไทย
หนังสือ

หนังสือ

หนังสือ

  View TOC
TOC:
 • การพนน รัฐพัฒนา คาสิโนชายแดน
 • รัฐและทุนคาสิโน : การลงทุนในพื้นที่ชายแดนไทยและเพื่อนบ้าน
 • คิงส์โรมัน ตาสิโนกับการพัฒนาพื้นที่เขตเศรษฐกิจสามเหลี่ยมทองคำ
 • คาสิโนและเครือข่ายธุรกิจในพื้นที่เศรษฐกิจพิเศษแม่สอด-เมียวดี
 • คาสิโนกับเครือข่ายทุนท้องถิ่นข้ามชาติในพื้นที่ชายแดนไทย-กัมพูชา
 • คาสิดนกับการเติบโตของเมืองชายแดนแม่สาย-ท่าขี้เหล็ก
 • สะหวันเวกัส การพนัน ความหวัง และการจัดการความเสี่ยงของนักพนันข้ามแดน
 • นักพนันและเครือข่ายบ่อนคาสิโนในพื้นที่ชายแดนไทย-กัมพูชา
หนังสือ

  View TOC
TOC:
 • บทที่ 1 ชีวิตเสี่ยงพนัน จะป้องกันเยาวชนอย่างไร
 • บทที่ 2 อัตลักษณ์ไทยใต้เงื้อมเงาพนัน
 • บทที่ 3 การพนันในพื้นที่พิเศษข้ามเขตรัฐชาติ
 • บทที่ 4 "ชุมชน" การพนันในวัยทำงานและผู้สูงอายุ
 • บทที่ 5 "หยุดพนัน" แสงสว่างปลายอุโมงค์
หนังสือ

หนังสือ