หนังสือทั่วไป
409 หน้า : ภาพประกอบ ; 23 ซม.
หนังสือทั่วไป
451 หน้า : ภาพประกอบ
หนังสือทั่วไป
524 หน้า : ภาพประกอบ
หนังสือทั่วไป
104 หน้า : ภาพประกอบ
หนังสือทั่วไป
232 หน้า
หนังสือทั่วไป
312 หน้า : ตารางประกอบ ; 23 ซม.
  View TOC
TOC:
 • บทที่ 1 สภาพแวดล้อมที่มีอิทธิพลต่อแนวคิดการจัดการ
 • บทที่ 2 ความคิดเชิงกลยุทธ์
 • บทที่ 3 เครื่องมือในการวางแผนกลยุทธ์
 • บทที่ 4 กระบวนการวางแผนกลยุทธ์
 • บทที่ 5 การจัดการเชิงกลยุทธ์
 • บทที่ 6 ทุนมนุษย์ที่องค์การกลยุทธ์ต้องการ
 • บทที่ 7 การคิดวิเคราะห์แบบนักธุรกิจ
หนังสือทั่วไป
316 หน้า : ตาราง
หนังสือทั่วไป
139 หน้า : ภาพประกอบ ; 21 ซม.
  View TOC
TOC:
 • บทที่ 1 การคิดอนาคต
 • บทที่ 2 การคิด ความรู้ และกลยุทธ์
 • บทที่ 3 การคิดเชิงกลยุทธ์
 • บทที่ 4 การคิดเชิงกลยุทธ์มุมมองตะวันออกและตะวันตก
 • บทที่ 5 การคิดเชิงกลยุทธ์มุมมองตะวันตกเผชิญมุมมองตะวันออก
หนังสือทั่วไป
173 หน้า
หนังสือทั่วไป
471 หน้า
  หนังสือเล่มนี้นำเสนอวิธีการเชื่อมโยงระหว่างการบริหารจัดการ เชิงกลยุทธ์และการบริหารโครงการที่สามารถนำไปปฏิบัติได้จริง เนื้อหาในเล่มมีทั้งหมด 6 บท เริ่มจาก กระบวนความคิดหลักของ องค์กรโดยสร้างความชัดเจนและสื่อสารเกี่ยวกับเอกลักษณ์ จุดมุ่งหมายและความตั้งใจระยะยาวขององคืกร ต่อด้วย สิ่งที่ต้องทำเกี่ยว
หนังสือเล่มนี้นำเสนอวิธีการเชื่อมโยงระหว่างการบริหารจัดการ เชิงกลยุทธ์และการบริหารโครงการที่สามารถนำไปปฏิบัติได้จริง เนื้อหาในเล่มมีทั้งหมด 6 บท เริ่มจาก กระบวนความคิดหลักของ องค์กรโดยสร้างความชัดเจนและสื่อสารเกี่ยวกับเอกลักษณ์ จุดมุ่งหมายและความตั้งใจระยะยาวขององคืกร ต่อด้วย สิ่งที่ต้องทำเกี่ยว
หนังสือทั่วไป
328 หน้า : ภาพประกอบ ; 26 ซม.
  View TOC
TOC:
 • บทที่ 1 การจัดการเชิงกลยุทธ์ มุมมองใหม่ทางการแข่งขัน
 • บทที่ 2 การกำหนดทิศทางองค์กร
 • บทที่ 3 การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายนอก
 • บทที่ 4 อุตสาหกรรมและคู่แข่งขัน
 • บทที่ 5 การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมในองค์กร
 • บทที่ 6 กลยุทธ์องค์กร : ระดับกลยุทธ์
 • บทที่ 7 กลยุทธ์องค์กร : ทางเลือกแห่งกลยุทธ์
 • บทที่ 8 กลยุทธ์การแข่งขัน
 • บทที่ 9 กลยุทธ์นวัตกรรม
 • บทที่ 10 การจัดการทรัพยากรองค์กร
 • บทที่ 11 การแปลงกลยุทธ์สู่การปฏิบัติ
 • บทที่ 12 การควบคุมและประเมินผลกลยุทธ์
 • บทที่ 13 จริยธรรมธุรกิจ และบรรษัทภิบาล
หนังสือทั่วไป
431 หน้า : ภาพประกอบ ; 26 ซม.