Search results

9 results in 0.07s

หนังสือ

หนังสือ

หนังสือ

สิ่งพิมพ์ต่อเนื่อง

  ปีที่ 21 ฉบับที่ 3 มิถุนายน - กันยายน 2553
Note: ปีที่ 21 ฉบับที่ 3 มิถุนายน - กันยายน 2553
TOC:
 • การพัฒนาหลักสูตรภูมิปัญญาท้องถิ่นสุรินทร์สำหรับเด็กปฐมวัย
 • การพัฒนาหลักสูตรเสริมเพื่อพัฒนาความรับผิดชอบของนักเรียนในโรงเรียนขนาดเล็กที่จัดการเรียนการสอนแบบบูรณาการชั้นเรียน โดยครูมีส่วนร่วม
 • การพัฒนาแบบวัดจริยธรรมในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารสำหรับนักเรียน
 • การเปรียบเทียบหลักสูตรครุศาสตร์/ศึกษาศาสตร์ 4 ปี และ 5 ปี : การศึกษาวิจัยแบบพหุวิธี
 • การศึกษาการนำนโยบายสาธารณะด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารไปปฏิบัติสำหรับการให้บริการเกมออนไลน์และอินเทอร์เน็ต
 • การศึกษาและการพัฒนาสมรรถนะการให้คำปรึกษากลุ่ม สำหรับครูโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลาม
 • สภาพและความต้องการในการอ่านเพื่อนการเรียนรู้ของนักศึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก
 • การเปรียบเทียบวิธีการประมาณค่าพารามิเตอร์ ในการวิเคราะห์พหุระดับ เมื่อกลุ่มตัวอย่างมีขนาดเล็ก
 • การศึกษาและการพัฒนาลักษณะของผู้ให้คำปรึกษาในโรงงานอุตสาหกรรมโดยใช้การฝึกอบรมทางการให้คำปรึกษา
 • รูปแบบการพัฒนาครูโรงเรียนประถมศึกษาขนาดเล็กตามมาตรฐานการปฏิบัติงานของคุรุสภา
หนังสือ

  View TOC
TOC:
 • 1 ความสำคัญของครู
 • 2 การวิจัยของครู โดยครู และเพื่อครู
 • 3 วิธีการ
 • 4 ความเชื่อถือได้ของงานวิจัยครู
หนังสือ

หนังสือ

หนังสือ

  View TOC
TOC:
 • บทที่ 1 บทนำ
 • บทที่ 2 หลัการวิจัยปฏิบัติการ
 • บทที่ 3 แนวคิดการวิจัยปฏิบัติการ
 • บทที่ 4 การเตรียมการ
 • บทที่ 5 เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง
 • บทที่ 6 การดำเนินการ
 • บทที่ 7 การรายงานและการเผยแพร่
หนังสือ

  ฉบับอัดสำเนา, สารนิพนธ์(ศน.ม) สาขาวิชาการจัดการศึกษา--มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย, 2553
ฉบับอัดสำเนา, สารนิพนธ์(ศน.ม) สาขาวิชาการจัดการศึกษา--มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย, 2553