หนังสือทั่วไป
353 หน้า : ภาพประกอบ ; 21 ซม.
  View TOC
TOC:
 • สารบัญ
 • คำนำ
 • บทที่ 1 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับวิจัยเชิงปริมาณ
 • บทที่ 2 การทบทวนวรรณกรรม
 • บทที่ 3 การพัฒนาโจทย์การวิจัย
 • บทที่ 4 ตัวแปร และการนิยาม
 • บทที่ 5 กรอบแนวคิดในการวิจัย และสมมติฐาน
 • บทที่ 6 ประชากร และกลุ่มตัวอย่าง
 • บทที่ 7 การสร้างเครื่องมือในการวิจัย
 • บทที่ 8 การวิจัยเชิงทดลอง
 • บทที่ 9 การวิชัยเชิงสำรวจ
 • บทที่ 10 การวิเคราะห์เนื้อหา
 • บทที่ 11 การวิเคราะห์ผู้รับสาร
 • บทที่ 12 การวิเคราะห์เชิงอภิมาน
 • บทที่ 13 การวิเคราะห์ข้อมูล
 • บทที่ 14 การเปรียบเทียบความแตกต่าง
 • บทที่ 15 การวิเคราะห์ความสัมพันธ์ และการทำนาย
 • บทที่ 16 การประมวลผลข้อมูล
 • บรรณานุกรม
หนังสือทั่วไป
335 หน้า : ภาพประกอบ ; 26 ซม.
  View TOC
TOC:
 • ส่วนที่ 1 ความสำคัญของการสื่อสารและการปฏิสัมพันธ์ประวัติความเป็นมาและฐานคิดที่เกี่ยวข้องในวิธีวิทยา
 • บทที่ 1 ภาษาและการปฏิสัมพันธ์ทางสังคมในวิถีแห่งความเป็นมนุษย์
 • 2. ชาติพันธุ์วิทยา : รากเหง้าของวิธีวิทยาการวิเคราะห์การสนทนา
 • บทที่ 3 ฐานคิดของวิธีวิทยาการวิเคราะห์การสนทนา
 • บทที่ 4 การถ่ายเสียง การถอดบทสัมภาษณ์ การใช้เครื่องหมายในบทสัมภาษณ์
 • ส่วนที่ 2 แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับตัววิธีวิทยา
 • บทที่ 5 การผลัดเปลี่ยนการพูด Turn taking
 • บทที่ 6 คู่วัจนกรรม Adjacency Pairs
 • บทที่ 7 การเป็นไปตามคาด Preference Oraganisation
 • บทที่ 8 การปรับแก้ Repair
 • ส่วนที่ 3 การวิจัยและจริยธรรมในการวิจัย การวิเคราะห์การสนทนา บทที่ 9 การสนทนาธรรมดา การสนทนาในองค์กร
 • บทที่ 10 การกำหนดหัวข้อการวิจัย
 • บทที่ 11 จริยธรรมการวิจัยในคนภายใต้วิธีการวิจัยการวิเคราะห์การสนทนา
 • ส่วนที่ 4 กระบวนการวิจัย
 • บทที่ 12 การลงพื้นที่และการเข้าถึงข้อมูล
 • บทที่ 13 การเก็บข้อมูล
 • บทที่ 14 การเก็บรักษาและการเตรียมข้อมูล
 • บทที่ 15 การวิเคราะห์ข้อมูล
 • บทที่ 16 การรายงานผลการวิจัย การนำเสนอข้อมูลการวิจัย
 • บทที่ 17 ความเชื่อมั่นและความเที่ยงตรง
 • - ส่วนที่ 5 การประยุกต์และตัวอย่างงานวิจัย
 • บทที่ 18 การประยุกต์ใช้ในการวิจัยการประชาสัมพันธ์
 • บทที่ 19 การวิจัยการสื่อสารในบริบทธุรกิจ
 • บทที่ 20 การวิจัยการสื่อสารในงานสาธารณสุข
หนังสือทั่วไป
xiii, 164 หน้า : 26 ซม.
  View TOC
TOC:
 • บทที่ 1 บทนำ
 • บทที่ 2 กระบวนการวิจัยเชิงคุณภาพ
 • บทที่ 3 การเตรียมการวิเคราะห์ข้อมูล
 • บทที่ 4 หลักการและเทคนิคในการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงคุณภาพ
 • บทที่ 5 การตีความ และการหาความหมายข้อมูลเชิงคุณภาพ
 • บทที่ 6 การเขียนรายงานการวิจัยเชิงคุณภาพ
 • บทที่ 7 รายงานการวิจัยเชิงคุณภาพ
หนังสือทั่วไป
177 หน้า
หนังสือทั่วไป
459 หน้า : ภาพประกอบ, ตาราง ; 22 ซม.
  View TOC
TOC:
 • บทที่ 1 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับงานวิจัย
 • บทที่ 2 การกำหนดประเด็นปัญหาการวิจัย
 • บทที่ 3 กระบวนการวิจัย
 • บทที่ 4 แนวคิด ทฤษฎี และการประยุกต์ใช้เพื่อการวิจัย
 • บทที่ 5 การทบทวนวรรณกรรม
 • บทที่ 6 การออกแบบการวิจัย
 • บทที่ 7 ตัวแปร และสมมติฐาน
 • บทที่ 8 ประชากร และกลุ่มตัวอย่าง
 • บทที่ 9 การออกแบบเครื่องมือวิจัย
 • บทที่ 10 การเก็บรวบรวมข้อมูล
 • บทที่ 11 การวิเคราะห์ข้อมูล
 • บทที่ 12 การนำเสนอผลการวิเคราะห์ข้อมูล
 • บทที่ 13 การเขียนรายงานการวิจัย
หนังสือทั่วไป
289 หน้า ; 26 ซม.
  View TOC
TOC:
 • 1 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการวิจัย
 • 2 การกำหนดปัญหาการวิจัย
 • 3 วรรณกรรมที่เกี่ยวข้องและสมมุติฐานการวิจัย
 • 4 ตัวแปรในการวิจัย
 • 5 การออกแบบวิจัย
 • 6 ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง
 • 7 เครื่องมือวิจัย
 • 8 การวิเคราะห์ข้อมูล
 • 9 การเขียนเค้าโครงและรายงานการวิจัย
 • 10 การประเมินงานวิจัยและจรรยาบรรณของนักวิจัย
หนังสือทั่วไป
310 หน้า
หนังสือทั่วไป
444 หน้า : ภาพประกอบ ; 26 ซม.
  View TOC
TOC:
 • บทที่ 1 ภาพรวมเบื้องต้นเกี่ยวกับการวิจัย
 • บทที่ 2 การค้นหาและพัฒนาหัวข้อวิจัย
 • บทที่ 3 การวิเคราะห์งานวิจัยในอดีต
 • บทที่ 4 การสร้างทฤษฎีสำหรับงานวิจัย
 • บทที่ 5 เครื่องมือเพื่อการวิจัย
 • บทที่ 6 กลุ่มตัวอย่าง
 • บททที่ 7 ภาพในแนวกว้างของวิธีการวิจัย
 • บทที่ 8 การวิจัยเชิงสำรวจ
 • บทที่ 9 การวิจัยเชิงทดลอง
 • บทที่ 10 การศึกษาเฉพาะกรณี
 • บทที่ 11 การวิจัยเชิงปฏิบัติการ
 • บทที่ 12 การวิจัยเชิงวิพากษ์
 • บทที่ 13 การวิเคราะห์อภิมาน
 • บทที่ 14 การวิเคราะห์ข้อมูล
 • บทที่ 15 การสื่อสารงานวิจัย.
หนังสือทั่วไป
454 หน้า
หนังสือทั่วไป
333 หน้า : ภาพประกอบ, ตารางประกอบ ; 30 ซม.
  View TOC
TOC:
 • บทที่ 1 หลักการและแนวคิด
 • บทที่ 2 อัตราการเต้นของหัวใจและความดันเลือด
 • บทที่ 3 องค์ประกอบของร่างกาย
 • บทที่ 4 การทดสอบความอดทนของระบบไหลเวียนและระบบหายใจ
 • บทที่ 5 การทดสอบความแข็งแรงของกล้ามเนื้อ
 • บทที่ 6 การทดสอบความอดทนของกล้ามเนื้อ
 • บทที่ 7 การทดสอบพลัง
 • บทที่ 8 การทดสอบความเร็วและความคล่องแคล่วว่องไว
 • บทที่ 9 การทรงตัวและความมั่นคง
 • บทที่ 10 การทดสอบ การวิเคราะห์ข้อมูล และการสรุปผล
หนังสือทั่วไป
199 หน้า : ภาพประกอบ ; 21 ซม.
  หนังสือโมเดลสมการโครงสร้าง = Structural equation modeling ประกอบด้วย 5 บทได้แก่ 1) ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับโมเดลสมการโครงสร้าง 2) การเขียนคำสั่งวิเคราะห์โมเดลสมการโครงสร้างโดยโปรแกรมลิสเรล 3)การวิเคราะห์การถดถอยโดยโปรแกรมลิสเรล 4) การวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยันโดยโปรแกรมลิสเรล 5) การวิเคราะห์เส้นทางโดยโปรแกรมลิสเรล
Note: หนังสือโมเดลสมการโครงสร้าง = Structural equation modeling ประกอบด้วย 5 บทได้แก่ 1) ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับโมเดลสมการโครงสร้าง 2) การเขียนคำสั่งวิเคราะห์โมเดลสมการโครงสร้างโดยโปรแกรมลิสเรล 3)การวิเคราะห์การถดถอยโดยโปรแกรมลิสเรล 4) การวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยันโดยโปรแกรมลิสเรล 5) การวิเคราะห์เส้นทางโดยโปรแกรมลิสเรล