หนังสือทั่วไป
174 หน้า
หนังสือทั่วไป
154 หน้า ; 21 ซม.
วิทยานิพนธ์
(ฎ), 128 หน้า : ตาราง ; 30 ซม.
    ฉบับอัดสำเนา, วิทยานิพนธ์(ศน.ม) สาขาวิชาการจัดการศึกษา--มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย, 2554
ฉบับอัดสำเนา, วิทยานิพนธ์(ศน.ม) สาขาวิชาการจัดการศึกษา--มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย, 2554
หนังสือทั่วไป
122 หน้า
หนังสือทั่วไป
321 หน้า
หนังสือทั่วไป
322 หน้า
หนังสือทั่วไป
161 หน้า : ภาพประกอบ
หนังสือทั่วไป
161 หน้า : ภาพประกอบ, ตาราง
หนังสือทั่วไป
61 หน้า : ภาพประกอบ
    งานวิจัยนี้ได้รับทุนอุดหนุนการวิจัยจากคณะกรรมการการศึกษา การศาสนา และการวัฒนธรรมของกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. 2541
Note: งานวิจัยนี้ได้รับทุนอุดหนุนการวิจัยจากคณะกรรมการการศึกษา การศาสนา และการวัฒนธรรมของกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. 2541
หนังสือทั่วไป
259 หน้า
หนังสือทั่วไป
180 หน้า
    สิ่งพิมพ์ สกศ. อันดับที่ 55/2544
สิ่งพิมพ์ สกศ. อันดับที่ 55/2544
หนังสือทั่วไป
182 หน้า